Onkosten Raad van Bestuur

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.


Governancecode Zorg

De Mental Care Group past onverkort de principes toe zoals vastgelegd door de sector in de Governancecode Zorg. Onderstaand staan de 7 basisprincipes van de Governancecode in de zorg:

1. Goede zorg
2. Waarden en normen
3. Invloed belanghebbende
4. Inrichting governance
5. Goed bestuur
6. Verantwoord toezicht
7. Continue ontwikkeling

Als onderdeel van principe 6, staat in paragraaf 6.5.4. van de Governancecode Zorg, dat de raad van toezicht een beleid opstelt voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Dit beleid wordt (1) openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt (2) openbaar verantwoord (via website) welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven.

1. Het beleid aangaande onkosten en het ontvangen van geschenken van het bestuur van de Mental Care Group is gelijk aan het beleid dat geldt voor de overige collega’s in de groep. Als onkostenbeleid geldt het beleid zoals staat benoemd in de arbeidsvoorwaardenregeling en het beleid rondom het aannemen van geschenken staat beschreven in de gedragscode van de groep. Onderstaand wordt de kern van dit beleid benoemd.

Geschenken: Voor alle medewerkers geldt dat het geven, aanbieden, beloven, aanvaarden, ontvangen, ‘overeenkomen te ontvangen van’ of het verzoeken om geschenken, uitnodigingen, steekpenningen en andere ongepaste voordelen (meer dan een symbolisch gebaar van dank) is verboden. Dit is niet alleen van toepassing op de voordelen van met de NL Mental Care groep verbonden personen en zakenpartners, maar ook op die van ambtenaren.

Declaratieregeling: Medewerkers kunnen kosten, die gemaakt zijn op verzoek van SSC of die nodig zijn om de functie uit te oefenen, na goedkeuring vooraf declareren. Te denken valt aan bijvoorbeeld reis- of verblijfskosten. De kosten moeten worden gedeclareerd via AFAS InSite. Hieronder tref je de belangrijkste voorwaarden waaraan een declaratie moet voldoen:

  • Elk bedrag dat gedeclareerd wordt, dient met bonnen/nota’s gestaafd te worden. Bij het ontbreken hiervan mag SSC geen betaling aan jou doen.
  • Gemaakte onkosten dienen binnen twee maanden nadat deze zijn gemaakt gedeclareerd te worden.

2. In 2023 is minder dan €2000 aan onkosten gedeclareerd door de leden van de Raad van Bestuur (Jan Willem van der Windt en Wietse Zwaan). De helft van deze onkosten is gemaakt in relatie tot een vergadering met de aandeelhouder en de andere helft is verdeeld over kosten van b.v. een zakelijke lunch en een teamuitje.